Camfrog Distributed Server ห้องระบบใหม่..

Posted by on 17 ส.ค. 2013 in News, Promotion | 0 comments

Camfrog Distributed Server ห้องระบบใหม่..

Camfrog Distributed Server เปิดห้องระบบใหม่

เปิดห้องระบบใหม่ให้คุณเป็นเจ้าของ Server ด้วยตัวเองสามารถเพิ่มห้องด้วยระบบ Camfrog hosting และใช้ระบบ Camfrog cloud ซึ่งมี Server ใช้งานจำนวนมากอย่างก้อนเมฆ คุณสมบัติพิเศษ สามารถรับจำนวนสมาชิกได้สูงสุด

10,000 คน ต่อ 1 ห้อง

ข้อดีของระบบหากเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งมีปัญหาจะไม่มีผลกระทบกับห้องหรือกลุ่มผู้ใช้ระบบจะใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่เหลืออยู่ทำให้ห้องไม่ออฟไลน์หรือมี downtime

ราคาเช่าห้อง Camfrog Distributed Server

จำนวนผู้ใช้Camfrog Botราคา
50 UserFree.1,400
100 UserFree.1,800
200 UserFree.2,800
300 UserFree.4,200
400 UserFree.5,000
500 UserFree.6,200
800 UserFree.9,200
1000 UserFree.12,000
2000 UserFree.Call.
3000 UserFree.Call.
5000 UserFree.Call.
10,000 UserFree.Call.

 
ติดต่อสอบถาม
Camfrog ID : Boy
โทร : 089-441-4644 (บอย)

Camfrog ID: DoME_DoN
โทร : 083-693-9977 (โดม)